Motome-Zuka (For Kenji Mizoguchi)

Tetsuo Furudate

Recitation: Seiichirou Morikawa, Sigrid Maria Schnückel

No-Kan: Yukihiro Isso

Sho: Tamami Tono

Sound corporate: Zbigniew Karkowski
Sound technic Tokyo: Hideki Ataka Jun Kawabata
Sound technic Berlin: Lutz Pahl
Assistant director: Thomas Doktor
Translation: Ken Hagiwara
Title calligraphy: Shisei Ohashi

First plan (PDF 2.1M)

Deutschlandfunkkultur

Back to Top